Türkmenistanyň Vulkan kazinosynda bonuslar

Russkiý Vulkan onlaýn kazinosy öz müşderileriniň aladasyny edýär we oýny has gyzykly we goşmaça bonuslaryň kömegi bilen şagalaňly etmek üçin höweslendirmeleriň dürli görnüşlerini ulanýar.

Bonus hasaplamaklygyň düzgünleri

Işjeň gatnaşýan oýunçylar üçin bonus meýilnamalarynyň birnäçe görnüşleri bar. Russkiý Vulkana täze girenler Hoş geldiňiz atly bonus bukjasyndan peýdalanyp bilerler. Ilkinji üç goýum üçin berilýän bonuslardan başga-da, oýunçylar kazinonyň kömek gullugyna salgylanýan indiki goýumlar üçin hem bonuslary gazanyp bilerler.

VIP Vulkan klubynda ulanyjylaryň statuslary

Russkiý Vulkanda oýun oýnamak we goýum goýmak bilen oýunçy awtomatiki ýagdaýda kazinonyň VIP-klubynyň agzasyna öwrülýär. Bu bolsa oýunçynyň belli bir möçberdäki bir ýa-da birnäçe goýumlary goýandan soň, oýnuň dowamynda täze amatlyklary we mümkinçilikleri döredýän täze statusa eýe bolýandygyny aňladýar. Bu hili amatlyklar deň goýum bonuslaryny öz içine alýar.

Bonuslar standart düzgünlere laýyklykda VIP-klubyň hemme gatnaşyjylaryna goýumyň summasyndan 10%, 15%, 20% ýa-da 25% möçberinde berilýär. Muňa garamazdan standart düzgünlerden bir zat tapawutlanýar – Eskpert ýa-da ondan ýokary statusly oýunçylar her bonus üçin azrak töleg görnüşinde amatlyklar alýarlar we her bir depozit üçin maksimum bonus alýarlar.

Mugt aýlawlar

Russkiý Vulkanyň wepaly oýunçylary ýörite bonusy, ýagny mugt oýunlar ýa-da sowgat aýlawlar bolan mugt aýlawlary alyp bilerler. Olar öz içine oýun awtomatlarynyň birinde pul utmak üçin oýnalýan oýnuň dowamyndaky birnäçe tölegsiz aýlawlary öz içine alýar. Oýunça goýum goýmaklygyň zerurlygy ýok. Olara bary-ýogy mümkinçilik dörände tölegsiz aýlawy edip utuşlary gazanmak ýeterlik.

Tölegsiz aýlawy ulanan oýunçy öz hasabynda “Sowgatlar” ýazgysynyň aşagynda we oýun sahypasynda bu barada bellik alýar. Tölegsiz oýunlary bar bolan oýun awtomatlary tölegsiz oýunlaryň sanyny görkezýän ýörite çyzyk bilen belgilener. Siz size elýeterli bolan tölegsiz aýlawly oýunlar, sizde şeýle oýunlaryň näçesi bardygy, utuşlar üçin goýumyň möçberi we bu teklibiň näçe wagt hereket etjekdigi baradaky has anyk maglumatlary öz şahsy hasabyňyzdan tapyp bilersiňiz.

Vulkan klubynda Keşbek

Keşbek – ýitirilen pullary yzyna almak mümkinçiligidir. Ulanyjy islendik wagt keşbek talap edip bilýär.

Keşbek-iň möçberi ýitirilen pullaryň bellibir göterimine deňdir. Onuň möçberi oýunçynyň statusyna baglydyr. Keşbek goýumyň belli bir möçberini talap edýän utuk hökmünde berilýär. Ony siziň internet üsti bilen habar bermegiňizden soň, goldaw menejeri töleýär. Talap edilýän goýum siziň statusyňyza baglydyr.

Menejeriň keşbek tölemekden boýun gaçyryp bilýän halatlaryda bardyr. Size şowly utuş gazananyňyzdan soň, keşbek almak rugsat edilmeýär.

Adatça Russkiý Vulkan käbir baýramçylyklar mynasybetli ýeke-täk bonuslary hem hödürleýär. Eger-de siz bildirişi görüp, bonusy ulanmagy ýüregiňize düwen bolsaňyz, goldaw gullugynyň menejerine göni sms habary bilen ýa-da email bilen ýüz tutup bilersiňiz.